Investície

S investíciami do podielových listov je spojených niekoľko typov poplatkov:

  • vstupné poplatky
  • manažerské poplatky
  • ďalšie poplatky

Vstupné poplatky sú stanovované percentuálnym podielom z investovanej čiastky, príp. pri pravidelných investíciach z čiastky plánovaných vkladov za celú dobu programu (v takom prípade je aplikovaná zvýhodnená sadzba vstupného poplatku), a sú strhnuté pri realizácíi investície. Sadzba poplatku je stanovená sadzobníkom pre každý produkt zvlášť a odvíjajú sa od výšky investovanej čiastky a typu fondu / portfólia.

Manažerské poplatky (odmena investičného manažéra za obhospodarovanie fondu / portfólia) sú stanovené percentuálnym podielom z priemerného ročného objemu investície a sú z hodnoty investície priebežne strhávané po ceú dobu jej trvania.

Ďalšie poplatky tvoria náklady tretích strán súvisiace s konkrétnou investícou, typicky poštovné, poplatok do garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi, poplatok za platbu v cudzej mene alebo za expresnú platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajov z evidencie investičných nástrojov

Podľa § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ďalej len „ZPKT“), má spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., pri poskytovaní údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov osobám uvedeným v § 115 odst. 1 ZPKT nárok voči týmto osobám na úhradu vynaložených nákladov, pričom spôsob stanovenia vyššie vynaložených vecných nákladov a spôsob ich úhrady stanoví vykonávací právny predpis. Týmto vykonávacím právnym predpisom je vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 2 odst. 3 Vyhlášky osoba, ktorá vedie samostatnú evidenciu investičných nástrojov, môže pre stanovenie výšky nákladov použiť platný a účinný sadzobník úhrad nákladov centrálneho depozitára. V súlade s týmito ustanoveniami právnych predpisov spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., používa pre stanovenie výšky vynaložených vecných nákladov spojených s poskytnutím údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov platný a účinný sadzobník úhrad nákladov centrálneho depozitára (www.cdcp.cz). 
 
Výška vynaložených vecných nákladov spojených s poskytnutím údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov, ktorú stanovila spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., v súlade s pravidlami uvedenými v predchádzajúcom odstavci, činí 290,- Kč bez DPH (prepočítaná podľa aktuálneho kurzu do EUR) za 1 dotaz (jedno RČ alebo IČO) s účinnosťou od 15. 8. 2021.

(uverejnené: 27. 7. 2021)


Sadzobník produktov – zmluvy o obstaraní


Sadzobník produktu, ktorý už nie je možné uzavrieť – zmluva o obhospodarovanie

Tento sadzobník sa týka zmlúv OK Invest a 3D Invest uzatvorených najneskôr 31.12.2014. V súčasnosti produkt obhospodarovanie portfólií neponúkame.


Ďalšie sadzobníky

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.