Ako zo zmluvy vybrať peňažné prostriedky, realizovať prestup medzi fondmi, alebo oznámiť jednorazový nákup?

Výber:

V prípade, že budete chcieť zaslať finančné prostriedky na číslo bankového účtu iné, ako je uvedené v zmluve, je nevyhnutné nechať výberový formulár notársky overiť. Výťažok z predaja bude následne do 10tich pracovných dní odo dňa doručenia formulára zaslaný na požadované číslo účtu. Výnimkou sú špeciálne fondy s dlhšou dobou vysporiadania. Pre urýchlenie spracovania nám môžete na emailovú adresu fondy@conseq.sk zaslať sken dokumentu. Dokumenty s úradne overeným podpisom je potrebné zaslať korešpondenčne na našu pražskú adresu, ostatné dokumenty postačí zaslať v naskenovanej podobe na e-mailovú adresu fondy@conseq.cz.

Zmluva sa výberom automaticky nezruší a môžete si ju tak ponechať pre prípadné budúce investície. Pre zrušenie zmluvy je možné zaškrtnúť príslušné pole v časti B formulára.

Prestup:

Prestup medzi fondmi je možný iba na zmluve typu Classic Invest. V prípade ostatných typov zmlúv je možný prestup formou predaja a prevodu finančných prostriedkov na inú zmluvu.

Pokyn k nákupu:

Na všetkých typoch zmlúv je možné vydať jednorazový pokyn k nákupu platbou, podľa platobných inštrukcií príslušného typu zmluvy, viz Ako zasielať platby?
V prípade zmlúv o obstaraní nákupu a predaja je možné vydať jednorazový pokyn aj písomne.

    • Investice