Ako sa mám orientovať vo Vami zasielaných pravidelných výpisoch? Čo sú to peňažné zostatky?

Klientom sú pravidelne rozosielané dva druhy výpisov, a to podľa typu produktu, ktorý majú dohodnutý. Do prvej skupiny patria tzv. obstarávateľské zmluvy - produkt Classic Invest. Druhú skupinu tvoria zmluvy obhospodarovaných portfólií - OK Invest.

Klientom, ktorí u nás majú investície v produkte Classic Invest zasielame okrem iného pravidelný výpis investičného účtu k poslednému dňu v kalendárnom roku. Tento výpis obsahuje prehľad investícií k 31.12.,a to ako v celkovej výške, tak jednotlivo za každý fond.

Produkt OK Invest má nastavenú frekvenciu zasielania výpisov polročne. Nasledujúci mesiac po konci každého kalendárneho polroku teda dostane klient výpis z investičného účtu, a to ako stavový k poslednému dňu v danom polroku, tak zmenový - t.j. prehľad transakcií uskutočnených v tomto polroku. Pre klienta je najdôležitejší údaj, ktorý je na výpise zvýraznený tučným písmom a rámčekom, t.j. Celková hodnota portfólia.

Ďalej je na výpise uvedené, z čoho sa hodnota skladá - jednak z fondov (majetkový účet, rozdelený podľa typu fondov, aby mal klient prehľad, v akých typoch fondov je investícia rozdelená) a jednak z peňažných zostatkov.
Peňažné zostatky sa štandardne môžu dostať do záporu, pretože na začiatku sú všetky peniaze zainvestované, teda nezostane žiadna hotovosť, avšak postupom času sa proti peňažnému účtu načítajú poplatky (za výpis, manažérsky poplatok a pod.). Tento záporný zostatok nemusí klient žiadnym spôsobom riešiť. Záporný zostatok nie je úročený, je to v podstate len záväzok, o ktorý je už znížená celková hodnota portfólia uvedená na úvod výpisu. Pri obhospodarovaní portfólia čas od času robíme obchody, pri ktorých naopak vzniká kladný peňažný zostatok, ktorý debet vyrovná.

    • Investice