Ako oznámiť zmenu osobných údajov, alebo zmenu investičného poradcu?

Akúkoľvek zmenu (meno, OP, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, zmena investičného poradcu, číslo bankového spojenia atď.) je možné oznámiť písomnou formou, pomocou nášho formulára. Pri zmene priezviska a adresy trvalého bydliska poprosíme o overenie podpisu investičným poradcom, či priloženie kópie OP spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Notárske overenie je potrebné v prípade zmeny bankového spojenia. Dokumenty s úradne overeným podpisom je potrebné zaslať korešpondenčne na našu pražskú adresu, ostatné dokumenty postačí zaslať v naskenovanej podobe na e-mailovú adresu fondy@conseq.cz.
    • Investice