Časový rozvrh prevádzkového dňa

Časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa (ďalej len „Časový rozvrh prevádzkového dňa“)

Časový rozvrh prevádzkového dňa spoločnosti Conseq Investment Management, a.s., so sídlom Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, IČO: 26442671, zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153, (ďalej len „Conseq“), stanovuje časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa, ktorý musí Conseq ako osoba, ktorá vedie evidenciu investičných nástrojov alebo evidenciu nadväzujúcu na samostatnú evidenciu investičných nástrojov uverejňovaných spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup po dobu trvania evidencie, a to za podmienok stanovených zákonom č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení (ďalej len „ZPKT“), resp. vyhláškou č. 58/2006 Zb., o spôsobe vedenia samostatnej evidencie investičných nástrojov a evidencie nadväzujúcej na samostatnú evidenciu investičných nástrojov, v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“).

Conseq zabezpečuje v rámci investičných služieb poskytovaných svojim zákazníkom vedenie evidencie v zmysle § 12c odst. 1 písm. b) až e) a § 94 a násl. ZPKT, resp. § 12, §15, §18 a § 21 Vyhlášky. Podrobné podmienky vedenia evidencie investičných nástrojov (vrátane podmienok zriadenia a vedenia majetkového účtu atď.) sú predmetom príslušnej zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Conseq a jednotlivými zákazníkmi.

Za prevádzkový sa považuje každý pracovný deň, v rámci ktorého sú v Českej republike otvorené banky pre verejnosť za účelom poskytovania bankových, devízových či investičných služieb. Prevádzkový deň končí uzávierkou prevádzkového dňa, do ktorej musia byť zaevidované všetky zápisy na základe riadne vystavených príkazov riadne doručených Conseq daného dňa.

Prijímanie príkazov

Ak nie je v zmluve s jednotlivými zákazníkmi pre účely poskytovania investičných služieb uvedené inak, sú príkazy ktoré sú podkladom k príslušnému zápisu do evidencie investičných nástrojov, prijímané Conseq od 9,00 hod. do 15,00 hodine prevádzkového dňa. Príkazy, ktoré sú podkladom k príslušnému zápisu do evidencie investičných nástrojov, tvoria:

  1. oprávnené príkazy zákazníkov Conseq;
  2. potvrdenie zmien v samostatnej evidencii vedené na účtoch zákazníkov na meno Conseq, na ktoré nadväzuje nadväzujúca evidencia vedená Conseq;
  3. potvrdenie zmien v evidencii vedenej na majetkových účtoch Conseq v zahraničí, ku ktorým vedie Conseq samostatnú evidenciu;
  4. interné príkazy vzniknuté v Conseq v súlade s právnymi predpismi (hlavne príkazy k opravám v evidencii, alebo interné príkazy medzi jednotlivými útvarmi Conseq slúžiace k prevedeniu a nadväzujúce na vyššie uvedené externé príkazy a pod.).

Spracovanie príkazov

Zápis do evidencie investičných nástrojov je uskutočnený najneskôr v okamihu uzávierky toho prevádzkového dňa, v ktorom bol Conseq doručený riadne vyhotovený príkaz, ktorý je podkladom k príslušnému zápisu do evidencie investičných nástrojov, a to valutou dňa na tomto príkaze uvedenou. Uzávierka prevádzkového dňa sa stanoví na 09,00 hod. pracovného dňa nasledujúceho po dni, na ktorý pripadá začiatok najbližšie predchádzajúceho prevádzkového dňa.

Tento Časový rozvrh nadobúda platnosť a účinnosť 1. 6. 2010.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.