Upozornenie k článkom publikovaným na internetových stránkach www.conseq.sk

Ak nie je v článku uvedené inak, autorom článku je pracovník spoločnosti skupiny Conseq, ktorej názov je uvedený v článku spolu s menom autora (ďalej len „spoločnosť Conseq“). Článok odráža názor autora. Tento názor sa môže zmeniť. Pri príprave článku autor vychádzal z informácií, ktoré autor článku a spoločnosť Conseq považujú za spoľahlivé, avšak za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť nezodpovedajú. Spoločnosť Conseq a autor článku vylučujú svoju zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniknutú akejkoľvek osobe z dôvodu spoľahnutia sa na informácie uvedené v článku.
 
Informácie v článku nezohľadňujú situáciu konkrétnej osoby. Investičný postup založený na týchto informáciách nemusí byť pre konkrétnu osobu vhodný. Akékoľvek investičné rozhodnutie nejde založiť len na informáciách uvedených v článku. S každou investíciou, investičnou službou a obchodom s investičným nástrojom sú spojené riziká. Spoločnosť Conseq odporúča, aby investor, ktorý s ohľadom na svoje znalosti a skúsenosti nie je  schopný posúdiť tieto riziká, konzultoval svoje investiční rozhodnutie s odborným poradcom skôr, ako tato rozhodnutie učiní.
 
Akýkoľvek údaj o minulej výkonnosti ani predikcie (prognóza) budúcej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota investície sa môže meniť v čase a návratnosť pôvodne investovanej čiastky nemusí byť zaručená. Hodnota investície v mene odlišnej od meny, v ktorej investor vyhodnocuje hodnotu investície, sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Údaje založené na hrubej výkonnosti je potrebné očistiť o vplyv provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených investorom, aby bolo možné zhodnotiť čistú výkonnosť investície. Akékoľvek informácie odkazujúce na daňový režim závisia na individuálnych pomeroch investora a v budúcnosti sa môžu zmeniť.
 
Nič v článku nepredstavuje výzvu ani ponuku spoločnosti Conseq k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy, k poskytnutiu investičnej či inej služby alebo k nákupu, predaju či inému obchodu s investičným nástrojom. Informácie uvedené v článku nie sú určené k ďalšiemu rozširovaniu ani inému použitiu bez udelenia príslušného oprávnenia k tomu zo strany spoločnosti Conseq.
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.