Upozornenie k článkom publikovaným na internetových stránkach www.conseq.sk

Ak nie je v článku uvedené inak, autorom článku je pracovník spoločnosti skupiny Conseq, ktorej názov je uvedený v článku spolu s menom autora (ďalej len „spoločnosť Conseq“). Článok odráža názor autora. Tento názor sa môže zmeniť. Pri príprave článku autor vychádzal z informácií, ktoré autor článku a spoločnosť Conseq považujú za spoľahlivé, avšak za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť nezodpovedajú. Spoločnosť Conseq a autor článku vylučujú svoju zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniknutú akejkoľvek osobe z dôvodu spoľahnutia sa na informácie uvedené v článku.
 
Informácie v článku nezohľadňujú situáciu konkrétnej osoby. Investičný postup založený na týchto informáciách nemusí byť pre konkrétnu osobu vhodný. Akékoľvek investičné rozhodnutie nejde založiť len na informáciách uvedených v článku. S každou investíciou, investičnou službou a obchodom s investičným nástrojom sú spojené riziká. Spoločnosť Conseq odporúča, aby investor, ktorý s ohľadom na svoje znalosti a skúsenosti nie je  schopný posúdiť tieto riziká, konzultoval svoje investiční rozhodnutie s odborným poradcom skôr, ako tato rozhodnutie učiní.
 
Akýkoľvek údaj o minulej výkonnosti ani predikcie (prognóza) budúcej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota investície sa môže meniť v čase a návratnosť pôvodne investovanej čiastky nemusí byť zaručená. Hodnota investície v mene odlišnej od meny, v ktorej investor vyhodnocuje hodnotu investície, sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Údaje založené na hrubej výkonnosti je potrebné očistiť o vplyv provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených investorom, aby bolo možné zhodnotiť čistú výkonnosť investície. Akékoľvek informácie odkazujúce na daňový režim závisia na individuálnych pomeroch investora a v budúcnosti sa môžu zmeniť.
 
Nič v článku nepredstavuje výzvu ani ponuku spoločnosti Conseq k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy, k poskytnutiu investičnej či inej služby alebo k nákupu, predaju či inému obchodu s investičným nástrojom. Informácie uvedené v článku nie sú určené k ďalšiemu rozširovaniu ani inému použitiu bez udelenia príslušného oprávnenia k tomu zo strany spoločnosti Conseq.
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie