Investície

S investíciami do podielových listov je spojených niekoľko typov poplatkov:

  • vstupné poplatky
  • manažerské poplatky
  • ďalšie poplatky

Vstupné poplatky sú stanovované percentuálnym podielom z investovanej čiastky, príp. pri pravidelných investíciach z čiastky plánovaných vkladov za celú dobu programu (v takom prípade je aplikovaná zvýhodnená sadzba vstupného poplatku), a sú strhnuté pri realizácíi investície. Sadzba poplatku je stanovená sadzobníkom pre každý produkt zvlášť a odvíjajú sa od výšky investovanej čiastky a typu fondu / portfólia.

Manažerské poplatky (odmena investičného manažéra za obhospodarovanie fondu / portfólia) sú stanovené percentuálnym podielom z priemerného ročného objemu investície a sú z hodnoty investície priebežne strhávané po ceú dobu jej trvania.

Ďalšie poplatky tvoria náklady tretích strán súvisiace s konkrétnou investícou, typicky poštovné, poplatok do garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi, poplatok za platbu v cudzej mene alebo za expresnú platbu.


Náklady spojené s poskytováním údajov z evidencie investičných nástrojov

Podľa § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ďalej len „ZPKT“), má spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., pri poskytovaní údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov osobám uvedeným v § 115 odst. 1 ZPKT nárok voči týmto osobám na úhradu vynaložených nákladov, pričom spôsob stanovenia vyššie vynaložených vecných nákladov a spôsob ich úhrady stanoví vykonávací právny predpis. Týmto vykonávacím právnym predpisom je vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 2 odst. 3 Vyhlášky osoba, ktorá vedie samostatnú evidenciu investičných nástrojov, môže pre stanovenie výšky nákladov použiť platný a účinný sadzobník úhrad nákladov centrálneho depozitára. V súlade s týmito ustanoveniami právnych predpisov spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., používa pre stanovenie výšky vynaložených vecných nákladov spojených s poskytnutím údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov platný a účinný sadzobník úhrad nákladov centrálneho depozitára (www.cdcp.cz). 
 
Výška vynaložených vecných nákladov spojených s poskytnutím údajov zo samostatnej evidencie investičných nástrojov, ktorú stanovila spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., v súlade s pravidlami uvedenými v predchádzajúcom odstavci, činí 290,- Kč bez DPH (prepočítaná podľa aktuálneho kurzu do EUR) za 1 dotaz (jedno RČ alebo IČO) s účinnosťou od 15. 8. 2021.

(uverejnené: 27. 7. 2021)


Sadzobník produktov – zmluvy o obstaraní


Sadzobník produktu, ktorý už nie je možné uzavrieť – zmluva o obhospodarovanie

Tento sadzobník sa týka zmlúv OK Invest a 3D Invest uzatvorených najneskôr 31.12.2014. V súčasnosti produkt obhospodarovanie portfólií neponúkame.


Ďalšie sadzobníky

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.

Na našich webových stránkach využívame súbory cookies. Cookies používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránok, analýzu návštevnosti a personalizáciu obsahu a reklamy. Informácie o používaní cookies nájdete v našich Zásadách používaní webových stránok a cookie, kde môžete aj neskôr upraviť nastavenie svojich súhlasov. Súhlasíte s používaním súborov cookies?
Viac informácií a nastavenia preferencie