Conseq

Sadzobník platný od 1. 9. 2017 - verze Saz-CCI-SK-1709

V prípade nesúladu Sadzobníka so sadzbami vstupných poplatkov definovanými Prospektami Fondov sa použijú sadzby podľa Sadzobníka.

JEDNORAZOVÉ VKLADY - ŠTANDARDNÉ SADZBY
Investičné nástrojeHrubá čiastka Jednorazového pokynu alebo Trvalého pokynu s nepredplateným vstupným poplatkom
do 14 999 EUR15 000 až 39 999 EUR40 000 EUR a viac
Dynamické5,00 %4,10 %3,10 %
Stredne rizikové 4,00 %3,35 %2,55 %
Konzervatívne 2,50 %2,05 %1,55 %
Krátkodobé0,50 %0,40 %0,30 %

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditné, zmiešané dynamické a nástroje fondov kvalifikovaných investorov
Stredne rizikové - typicky nástroje zmiešané vyvážené, flexibilné, chránené a s cieľovým dátumom, ďalej nástroje nehnuteľnostné a alternatívne
Konzervatívne – typicky nástroje dlhopisové a zmiešané konzervatívne
Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investícií a peňažného trhu

 

PRAVIDELNÉ VKLADY - PREDPLATENÉ ZVÝHODNENÉ SADZBY

Plánovaná cieľová doba (počet rokov)

Hrubá mesačná čiastka k investovaniu
Menšia ako 200 EUR200 až 599 EUR600 EUR a viac
Dynamické Investičné nástroje
2 až 94,60 %4,35 %4,10 %
10 až 194,10 %3,85 %3,60 %
20 a viac 3,60 %3,35 %3,10 %
Stredne rizikové Investičné nástroje
2 až 93,70 %3,50 %3,30 %
10 až 193,30 %3,10 %2,90 %
20 a viac 2,90 %2,65 %2,45 %
Konzervativne Investičné nástroje
2 až 92,30 %2,20 %2,05 %
10 až 192,05 %1,95 %1,80 %
20 a viac 1,80 %1,70 %1,55 %
Krátkodobé Investičné nástroje
2 až 90,45 %0,43 %0,40 %
10 až 190,40 %0,38 %0,35 %
20 a viac 0,35 %0,33 %0,30 %

Predplatený vstupný poplatok je nevratný. Nevyužitie Cieľovej čiastky (predčasným ukončením Zmluvy či neuhradením dojednaných vkladov) môže mať za následok, že variant predplateného poplatku môže byť vzhľadom ku skutočne uhradeným vkladom relatívne nákladnejší. Predplatený vstupný poplatok možno predplatiť z Cieľovej čiastky zodpovedajúcou súčtu pravidelných vkladov po dobu max. 35 rokov, najdlhšie však do 70 rokov veku Klienta.

 

POPLATKY ZA OBSTARANIE PREDAJA
Jednorazový pokyn k predaju0,00 EUR
Trvalý pokyn k predaju0,00 EUR

V prípade Investičných nástrojov, ktoré majú definovaný dátum splatnosti, teda najmä zaistené fondy, dlhopisy, štruktúrované dlhopisy či certifikáty, môže byť pri predaji pred splatnosťou účtovaný poplatok za predaj, a to až do výšky 5 % z objemu predaja. Konkrétna výška poplatku je súčasťou emisných podmienok daného Investičného nástroja, ktoré má Klient k dispozícii v sídle Obchodníka alebo na jeho internetových stránkach.

 

NÁKLADY A OSTATNÉ POPLATKY
Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu odoslané s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku0,00 EUR
Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu odoslané s využitím poskytovateľa poštových služieb1,00 EUR

S poskytnutím investičnej služby môžu byť spojené ďalšie náklady (napr. náklady zahraničného platobného styku), ktoré môžu byť preúčtované Klientovi. Za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, nie sú Klientovi účtované ďalšie dodatočné náklady, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v Sadzobníku.

 

Minimálne objemy Nákupov, Predajov a minimálna plánovaná cieľová doba Trvalého pokynu

JEDNORAZOVÉ POKYNY
Prvý Jednorazový pokyn k nákupu400 EUR / ISIN
Nasledujúci Jednorazový pokyn k nákupu20 EUR / ISIN
Jednorazový pokyn k predaju40 EUR / ISIN
Zostatok po Predaji400 EUR / ISIN
TRVALÉ POKYNY (PRAVIDELNÉ INVESTÍCIE ČI VÝBERY)
Trvalý pokyn k nákupu

20 EUR mesačne / ISIN

40 EUR štvrťročne / ISIN

Minimálna plánovaná cieľová doba Trvalého pokynu2 roky
Trvalý pokyn k predaju20 EUR mesačne / ISIN