Naši ľudia

Jan Vedral

Zakladateľ spoločnosti


Po absolvovaní Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe pracoval v Investičnej banke. V roku 1992 nastúpil do Agrobanky Praha (dnes Moneta Money Bank) a vo funkcii hlavného makléra sa zúčastnil prvých transakcií na formujúcom sa českom primárnom i sekundárnom kapitálovom trhu. Koncom roku 1994 inicioval založenie spoločnosti Conseq Finance, v ktorej čele pôsobil až do roku 2003. Po celú dobu priamo zodpovedal za divíziu operácií, skupinu obchodovania s akciami a skupinu investičného managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral ako hlavný investičný manažér, ktorý vedie investičný tím a stanovuje hlavné investičné stratégie. Spolu s Hanou Blovskou sa podieľa na rozhodovaní o obchodnej politike firmy a jej operatívnom riadení.

 

Jan Vedral

Hana Blovská

Managing Partner


Vyštudovala matematickú analýzu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Prvé štyri roky svojej praxe, od roku 1993, pracovala v Československej obchodnej banke. Najskôr v odboru custody, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa odboru obchodovania s cennými papiermi. Na oboch týchto pozíciách bola zodpovedná najmä za prípravu produktov a budovanie vzťahov s klientmi z radov medzinárodných finančných inštitúcií. V custody sa okrem iného spolupodieľala na vzniku procesov, ktoré umožnili vstup prvým zahraničným investorom na novo vzniknutý český kapitálový trh. V odbore obchodovania s cennými papiermi zasa naopak otvárala cestu prvým českým investorom na zahraničné kapitálové trhy. Tieto svoje skúsenosti ďalej mala možnosť uplatniť v spoločnosti Expandia Finance na pozícii riaditeľky divízie sales and trading. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpila v roku 1999 a riadila tu skupinu investičného managementu. Po založení dcérskej spoločnosti Conseq Investment Management sa stala jej riaditeľkou. Do jej zodpovednosti patrí štrukturácia produktov, ich marketing a predaj. Ďalej sa zameriava na nadväzovanie a rozvoj vzťahov s klientmi a distribučnými zástupcami.

 

Hana Blovská

Richard Siuda

Predseda predstavenstva


Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe s vedľajšou špecializáciou Peňažná ekonómia a bankovníctvo. Na začiatku posledného roku štúdia bol v roku 2001 prijatý do spoločnosti Conseq Investment Management na pozíciu portfólio administrátor. Mal na starosti administráciu fondov Conseq Invest a súvisiacu komunikáciu s írskymi poskytovateľmi služieb (depozitár, audit, atď.), a ďalej oceňovanie portfólií individuálnych klientov, analýzu výkonnosti týchto portfólií a prípravu reportingu. Po dvoch rokoch prestúpil v spoločnosti na pozíciu manažéra predaja zodpovedného najmä za školenie investičných poradcov a servis obchodným partnerom a klientom. Na začiatku roku 2006 bol menovaný do pozície riaditeľa pre predaj investičných produktov prostredníctvom externých distribučných sietí a na jeseň toho istého roku zvolený za člena predstavenstva.

Richard Siuda

Tomáš Vystrčil

Podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ


Absolvoval Fakultu jadrovú a fyzikálno inžiniersku Českého vysokého učení technického v Prahe. Následne pokračoval v štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a v roku 1994 (ešte v priebehu štúdia na VŠE) nastúpil na pozíciu programátora v novo vznikajúcom Českomoravskom penzíjnim fonde (v súčasnosti ČSOB Penzijní společnost). V roku 1995 sa stal finančným riaditeľom, nedlho nato  aj členom predstavenstva a v rokoch 2001–2003 zastával funkciu generálneho riaditeľa Českomoravského penzijního fondu. V roku 2003 sa rozhodol zmeniť odbor pôsobenia a z oblasti penzijných fondov prešiel do oblasti životného poistenia, kde pôsobil najskôr na pozícii riaditeľa úseku životného poistenia v AXA poisťovni a neskôr na pozícii prevádzkového riaditeľa v AEGON Poisťovni. Od roku 2011 pracuje v spoločnosti Conseq Investment Management, zodpovedá za divíziu operácií, je členom predstavenstva a podieľa sa na expanzii finančnej skupiny Conseq do oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.
 

Tomáš Vystrčil

Ondřej Matuška

Člen predstavenstva a senior portfólio manažér


Absolvoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pri štúdiu pracoval v Hospodárskych novinách ako odborný redaktor pre oblasť zahraničných kapitálových trhov. Po ukončení štúdia pôsobil kratší čas ako analytik v oddelení komerčného bankovníctva Erste Bank Sparkassen CR, neskôr Českej sporiteľne. Do spoločnosti Conseq Finance nastúpil v roku 2000. Ako junior portfólio manažér zodpovedal za riadenie cash-flow klientskych portfólií a exekúcií investičných rozhodnutí. Od roku 2003 pôsobí ako portfólio manažér v Conseq Investment Management, kde je primárne zodpovedný za dlhopisové zložky klientskych portfólií a za fondy Conseq Invest Dlhopisový, Konzervatívny dlhopisový a Dlhopisov novej Európy. V investičnom tíme s Janom Vedralom sa podieľa na vytváraní investičných stratégií. V auguste roku 2008 bol zvolený za člena predstavenstva.

Ondřej Matuška

Jan Martinec

Člen predstavenstva a riaditeľ sekcia Back Office


V roku 2010 vyštudoval Fakultu financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V rámci štúdia absolvoval semestrálny študijný pobyt na Memorial University of Newfoundland v Kanade. Ešte v priebehu štúdia nastúpil do Conseq Investment Management na pozíciu portfólio administrátor a v roku 2012 sa stal vedúcim tohto oddelenia. Do pozície člena predstavenstva povereného riadením sekcia Back Office bol menovaný v roku 2020. V rámci skupiny Conseq je zodpovedný za administráciu investičných a penzijných fondov a rovnako aj za administráciu transakcií retailových a inštitucionálnych klientov.

Jan Martinec
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.