13. 10. 2019 - Oznámenie o schválení premeny obhospodarovaných fondov

  Dňa 11. 1. 2019 bolo oznámené rozhodnutie spoločnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Obhospodarovateľ“) o premene ňou obhospodarovaných fondov:

  13. 10. 2019 - Oznámenie o schválení premeny obhospodarovaných fondov
  • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond a
  • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond
  • (ďalej len „Zanikajúci fondy“)

  na dva samostatné podfondy novo založené Conseq Funds SICAV, a.s. s premenným základným kapitálom

  • Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV a
  • Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.

  Dňa 14. 9. 2019 udelila Česká národní banka povolenie k tejto premene.

  Dátum premeny stanovil Obhospodarovateľ Zanikajúcich fondov na 1. 1. 2020.

  K 31. 12. 2019 dôjde k zániku Zanikajúcich fondov a k 1. 1. 2020 ku vzniku podfondov Conseq Funds SICAV, a.s. Voľba týchto dátumov je dôsledkom nutnosti uzatvoriť účtovníctvo Zanikajúcich fondov, čo korešponduje s koncom roku a je teda nákladovo najefektívnejším variantom.

  Dôvodom rozhodnutia je distribúcia týchto fondov prevažne v Poľsku, kde je z daňového pohľadu pre investorov výhodnejšie držať akcie podfondu Conseq Funds SICAV, a.s. než podielové listy fondu. Na investorov s iným daňovým domicilom, nebude mať premena vplyv. Podrobnosti sú uvedené v priloženom projektu premeny.

  Podielnici výše uvedených Zanikajúcich fondov majú právo na odkúpenie podielových listov bez zrážky. Aktuálne nie je s odkupom podielového listu spojená zrážka a nebude spojená ani s investičnou akciou po premene.

  Z dôvodu zabezpečenia nutných operácií súvisiacich s premenou fondov dôjde pravdepodobne k pozastaveniu vydávania a odkupovania podielových listov Zanikajúcich fondov v dobe od 27. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Bližšie informácie o pozastavení budú uverejnené na webových stránkach www.conseq.sk.