10. 3. 2016 - Aktualizované znění prospektu fondů Conseq Invest

  Rádi bychom touto cestou upozornili držitele fondů Conseq Invest Akciový, Conseq Invest Dluhopisový, Conseq Invest Konzervativní a Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy, že z důvodu změny legislativy a z ní vyplývající vyšší odpovědnosti depozitáře dochází k navýšení ročního poplatku, který může být z majetku fondu hrazen depozitáři. Tato změna se promítne také do upraveného znění prospektu fondů.

   

  10. 3. 2016 - Aktualizované znění prospektu fondů Conseq Invest

  Více informací k této změně naleznete v přiloženém oficiálním prohlášení, jehož stručný obsah uvádíme zde:

  Společnost Conseq Invest plc je schválena Centrální bankou Irska jako UCITS investiční společnost podle směrnice 2009/65/EC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.

  Depozitář fondů, tzn. nezávislá třetí strana, které musí být z důvodu bezpečnosti podílníků svěřovány do úschovy aktiva fondu, podléhá řadě právních požadavků, na něž má dopad i novela směrnice UCITS s účinností od 18. března 2016.

  Tato novela výrazně zvyšuje povinnosti a závazky depozitáře vůči investičním fondům, jimž poskytuje své služby. Důsledkem těchto změn je navýšení poplatků depozitáři výše uvedených fondů, jímž je společnost BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.

  Vzhledem k tomu, že poplatek účtovaný depozitářem je hrazen z majetku fondu, bylo nutné toto navýšení zanést mimo jiné do prospektu fondu, jehož dodatek také přikládáme.

  Na základě výše uvedené změny je minimální roční částka účtovaná na pokrytí poplatků hrazených depozitáři navýšena ze současných 17 500€ za fond na částku 23 500€ za fond.

  Výše uvedená změna nevyžaduje souhlas podílníků fondů a má pouze informativní charakter.