Schroder ISF Emerging Europe (EUR)

V súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu fond od 25.02.2022 do 17.07.2022 pozastavil výpočet NAV. Dňa 18.07.2022 došlo k oddeleniu nelikvidných aktív fondu a ich prevedeniu do novo vytvorenej triedy Y9 (LU2473381015). Novovytvorená trieda Y9 s nelikvidnými aktívami bude naďalej uzavretá na obchodovanie. Pôvodná trieda s likvidnými aktívami je od 18.07.2022 opäť pravidelne oceňovaná a otvorená pre nové úpisy, spätné odkupy a výmeny podielových listov.
 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.10.2023) 16,9427 EUR
 • Ročné maximum
 • (30.8.2023) 18,2051 EUR
 • Ročné minimum
 • (3.10.2022) 10,9545 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Dátum založenia
 • 28.1.2000
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu
 • 147 840 756,69 EUR

Výkonnosť fondu

 • Priemerná ročná výkonnosť
 • Kumulatívna výkonnosť
 • 1 týždeň
 • -0,92 %
 • 1 mesiac
 • -6,50 %
 • 3 mesiace
 • 0,22 %
 • 6 mesiacov
 • 17,15 %
 • Od začiatku roku
 • 22,47 %
 • 1 rok
 • 54,70 %
 • 2 roky
 • -38,84 % p.a.
 • -62,59 %
 • 3 roky
 • -14,37 % p.a.
 • -37,22 %
 • 5 rokov
 • -10,42 % p.a.
 • -42,33 %
 • 10 rokov
 • -3,46 % p.a.
 • -29,70 %
 • Od založenia (28.1.2000)
 • 2,25 % p.a.
 • 69,43 %

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR
 • Investičný profil

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,87 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
 • Tolerancia rizika (SRRI)

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 7
 • Preferencia udržateľnosti (SFDR)
 • Neutrálna (článok 6)
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.