Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Nechte vaše investice jít s dobou. investujte do fintech společností.
 

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV.
 • Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu
 • Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu

Jak funguje Conseq Venture Debt, v čem je pro investory zajímavý a další iformace se dozvíte v rozhovoru ředitele investičního bankovnictví Tomáše Kálala nebo si můžete přečíst článek zde.

Úspěchy fondu Conseq Venture Debt

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq Venture Debt, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.12.2022) 1,1821 CZK
 • Ročné maximum
 • (31.12.2022) 1,1821 CZK
 • Ročné minimum
 • (31.12.2021) 1,0846 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Orbit Capital SICAV, a.s.
 • Dátum založenia
 • 28.8.2019
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 635 637 931,06 CZK

Výkonnosť fondu

 • Priemerná ročná výkonnosť
 • Kumulatívna výkonnosť
 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 6 mesiacov
 • 6,80 %
 • Od začiatku roku
 • 8,99 %
 • 1 rok
 • 8,99 %
 • 2 roky
 • 8,30 % p.a.
 • 17,28 %
 • 3 roky
 • 6,05 % p.a.
 • 19,26 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.8.2019)
 • 5,13 % p.a.
 • 18,21 %

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Alternatívne investície
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Dlhopisové stratégie
  FQI
  Vysoko rizikove
 • Dividendová politika
 • Distribučná
 • Mena denominácie
 • CZK
 • Investičný profil
 • Dynamický profil

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,72 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
 • Tolerancia rizika (SRRI)

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 7
 • Preferencia udržateľnosti (SFDR)
 • Neutrálna (článok 6)
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.