Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Nechte vaše investice jít s dobou. investujte do fintech společností.

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Nové firmy přinášejí do ekonomiky svěží vítr a jsou jedním z hybatelů novodobé průmyslové revoluce.

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s. a Enern Invetments si rozdělili role i podíl rovným dílem.

Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Základní charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorů
 • fond Orbit Capital (SICAV), podfond CONSEQ VENTURE DEBT
 • upisovací období 9/2019 až 12/2021 (může být předčasně ukončeno). Nejdéle první tři měsíce probíhají nákupy za 1 CZK, následně již za aktuální hodnotu investičních akcií.
 • předpokládaný výnos do splatnosti 10 % p. a. (očekávané celkové IRR investora průměrně za celou dobu života podfondu)
 • očekávaná výše pravidelné roční dividendy 6 % p.a.
 • investiční horizont 8–10 let
 • investice v CZK
 • třída I1 – institucionální pro investice nad 1 mil. EUR (CZ0008044310)
 • třída I2 – retailová pro investice nad 1 000 000 CZK, resp. 100 000 CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými skupinou CONSEQ (CZ0008044328)
 • vstupní poplatek dle standardního sazebníku pro „Dynamické“ investiční nástroje, max. 5,00 %
 • výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu)
 • standardní obchodní dny kvartální (maximálně do konce roku 2021) a následně roční (vždy k 30. 6.)

Co je VENTURE DEBT

Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.

Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).

Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber. 

Proč do fondu investovat

 • Spojení silných partnerů – na fondu spolupracuje společnost Enern, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Damejidlo, Rohlík či Twisto a Conseq, největší nezávislý investiční manažer v České republice. 
 • Nová, investory dosud neobjevená, investiční přiležitost. 
 • Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
 • Bezpečnější než private equity a navíc se zajímavým výnosovým potenciálem, sníží kreditní riziko investorů.
 • Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
 • Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už behem života fondu.

Jaký příběh nabízíme? Proč střední a východní evropa?

 • Vznikly desítky nových start-up společností, které prokázaly svou životaschopnost a potřebují kapitál na svůj další růst.
 • Globální venture debt fondy se začínají zajímat o náš region, zatím zde však chybí silný lokální hráč.
 • Jako lokální hráči máme výhodu v tom, že dokážeme vytvořit obchodní model vyhovující podmínkám pro daný trh. Pro začínající společnosti znamená forma tohoto kapitálu výhodnější (levnější) financování.

Na jaké typy společností se bude fond zaměřovat?

 • POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
  - generují pravidelné výnosy
  - nabízí žádaný produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou pro zákazníky a zároveň málo podléhající hospodářskému cyklu
  - silné akcionářské zázemí
  - byla možnost sledovat je od samého začátku
   
 • POŽADOVANÉ KVANTITATIVNÍ PARAMETRY CÍLOVÉ INVESTICE
  - alespoň 2 roky existence
  - alespoň dva silní a bonitní akcionáři
  - alespoň 5 mil. EUR získaného kapitálu
  - adekvátní tržby v řádu alespoň 2 mil. až 20 mil. EUR

Rizika investice

 • Riziko likvidity
 • Investice je určena pro investory s investičním horizontem 8 let a více. Odkup před uplynutím celé investiční periody podkladového fondu bude zpoplatněn vysokým výstupním poplatkem nebo nemusí být v krajních případech možný vůbec.
 • Tržní rizika vztahující se k podkladovým aktivům
 • Fond prostřednictvím podkladového fondu participuje na firmách a jejich dluhu z různých odvětví ekonomiky, které většinou nepodléhají zákonné regulaci a nejsou obchodovány na veřejných finančních trzích.
 • Část portfolia Fondu, která nebude dočasně umístěna v cílových aktivech tj. venture dluhu nebo venture dluhopisech, bude umístěna v likvidních finančních aktivech s adekvátním rizikem. Výkonnost Fondu tak nemusí přesně kopírovat výkonnost cílových aktiv.
 • Operační rizika vztahující se k podkladovým aktivům Riziko ocenění podkladových aktiv, riziko protiprávního jednání managementu a zaměstnanců podkladových firem.
 • Rizika vztahující se ke státům, na které se podkladový fond zaměřuje
 • Politická, ekonomická, inflační a další rizika. 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace o fondu Conseq depozitní Plus, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese wm@conseq.cz.

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.3.2021) 1,0281 CZK
 • Ročné maximum
 • (31.3.2021) 1,0281 CZK
 • Ročné minimum
 • (30.6.2020) 0,9849 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Orbit Capital SICAV, a.s.
 • Dátum založenia
 • 28.8.2019
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 349 460 735,56 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Alternatívne investície
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Dlhopisové stratégie
  FQI
  Vysoko rizikove
 • Dividendová politika
 • Distribučná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,59 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 2,00 %
 • 6 mesiacov
 • 3,47 %
 • Od začiatku roku
 • 2,00 %
 • 1 rok
 • 4,23 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.8.2019)
 • 2,81 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.8.2019)
 • 1,76 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.