FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund (EUR)

 

Základné informácie

  • Cena za kus
  • (24.6.2021) 14,7900 EUR
  • Ročné maximum
  • (19.10.2020) 14,9500 EUR
  • Ročné minimum
  • (24.6.2021) 14,7900 EUR
  • Investičná spoločnosť
  • Fidelity Funds
  • Dátum založenia
  • 3.7.2006
  • Krajina registrácie
  • Luxembursko
  • Objem aktív fondu
  • 18 009 021,52 EUR

Investičné zameranie

  • Trieda aktív
  • Zmiešané aktíva
  • Regionálne zameranie
  • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
    Globálne
  • Tématické zameranie
  • S cieľovým dátumom
  • Dividendová politika
  • Akumulačná
  • Mena denominácie
  • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

  • Poplatková kategória

    Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

  • Stredne rizikové
  • Poplatky za správu

    Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

  • 1,28 %
  • z toho manažérsky poplatok
  • 0,40 %

Cieľové trhy

  • Investičný horizont
  • min. 3 roky
  • Investičné preferencie
  • Rast
  • Schopnosť niesť stráty
  • Áno
  • Tolerancia rizika

    Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

  • Rizikový profil 1
  • Kategória zákazníka
  • Neprofesionálny
    Profesionálny
    Spôsobilá protistrana
  • Znalosti a skúsenosti
  • Základný
    Informovaný
    Pokročilý
  • Negatívny cieľový trh
  • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

  • 1 týždeň
  • 0,00 %
  • 1 mesiac
  • -0,07 %
  • 3 mesiace
  • -0,34 %
  • 6 mesiacov
  • -0,67 %
  • Od začiatku roku
  • -0,67 %
  • 1 rok
  • -0,87 %
  • 2 roky
  • -1,73 %
  • 3 roky
  • -1,40 %
  • 5 rokov
  • 8,91 %
  • 10 rokov
  • 56,77 %
  • Od založenia (3.7.2006)
  • 47,90 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

  • 2 roky
  • -0,87 %
  • 3 roky
  • -0,47 %
  • 5 rokov
  • 1,72 %
  • 10 rokov
  • 4,60 %
  • Od založenia (3.7.2006)
  • 2,65 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.