FF - European Growth Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (15.10.2021) 15,3100 EUR
 • Ročné maximum
 • (6.9.2021) 15,4300 EUR
 • Ročné minimum
 • (29.10.2020) 11,3200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 2.5.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 219 660 858,45 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,89 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,59 %
 • 1 mesiac
 • 2,20 %
 • 3 mesiace
 • 4,51 %
 • 6 mesiacov
 • 5,88 %
 • Od začiatku roku
 • 16,51 %
 • 1 rok
 • 26,74 %
 • 2 roky
 • 14,42 %
 • 3 roky
 • 21,60 %
 • 5 rokov
 • 37,80 %
 • 10 rokov
 • 130,33 %
 • Od založenia (2.5.2007)
 • 53,10 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,97 %
 • 3 roky
 • 6,74 %
 • 5 rokov
 • 6,62 %
 • 10 rokov
 • 8,70 %
 • Od založenia (2.5.2007)
 • 2,99 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.