FF - European Dynamic Growth Fund (EUR)

Fond FF - European Dynamic Growth Fund (EUR) je od 5. 1. 2021 dočasne uzavretý pre jednorazové nákupy. Na existujúce vydané trvalé pokyny k nákupu fondu sa obmedzenie nevzťahuje.

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.1.2021) 31,4300 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 32,6700 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 22,3900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 25.9.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 840 371 735,77 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,90 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,22 %
 • 1 mesiac
 • 3,73 %
 • 3 mesiaca
 • 4,84 %
 • 6 mesiacov
 • 2,38 %
 • Od začiatku roku
 • 2,01 %
 • 1 rok
 • 1,78 %
 • 2 roky
 • 38,58 %
 • 3 roky
 • 36,83 %
 • 5 rokov
 • 75,39 %
 • 10 rokov
 • 185,99 %
 • Od založenia (25.9.2006)
 • 214,30 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 17,72 %
 • 3 roky
 • 11,02 %
 • 5 rokov
 • 11,89 %
 • 10 rokov
 • 11,08 %
 • Od založenia (25.9.2006)
 • 8,32 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.