Conseq-Orbit, podfond Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Fond je uzavretý pre nové nákupy.
 

Investice do rychle rostoucích technologických firem – fenomén současného investičního prostředí.

Conseq-Orbit SICAV, podfond Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV.
 • Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu
 • Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu
Jak funguje Conseq-Orbit SICAV, podfond Conseq Venture Debt, v čem je pro investory zajímavý a další informace o podfondu se dozvíte zde.
 

Kontakt

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese wm@conseq.cz.

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.12.2023) 1,2663 CZK
 • Ročné maximum
 • (31.12.2023) 1,2663 CZK
 • Ročné minimum
 • (31.12.2022) 1,1821 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Conseq-Orbit SICAV, a.s.
 • Dátum založenia
 • 25.9.2019
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem fondu
 • 761 038 580,16 CZK
 • Najbližší obchodný deň
 • 31.12.2024
 • Frekvencia obchodných dní
 • 365

Výkonnosť fondu

 • Priemerná ročná výkonnosť
 • Kumulatívna výkonnosť
 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 6 mesiacov
 • Od začiatku roku
 • 7,12 %
 • 1 rok
 • 7,12 %
 • 2 roky
 • 8,05 % p.a.
 • 16,75 %
 • 3 roky
 • 7,91 % p.a.
 • 25,64 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (25.9.2019)
 • 5,58 % p.a.
 • 26,63 %

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Alternatívne investície
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Dlhopisové stratégie
  FQI
  Vysoko rizikove
 • Dividendová politika
 • Distribučná
 • Mena denominácie
 • CZK
 • Investičný profil
 • Dynamický profil

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,76 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
 • Tolerancia rizika (SRI)
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Preferencie udržateľnosti (SFDR)

  Udržateľnou investíciou sa podľa nariadenia SFDR rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k:
  - environmentálnym cieľom (Environmental - životné prostredie), ako sú investície merané napríklad kľúčovými ukazovateľmi pre účinnosť zdrojov ohľadom využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, produkcia odpadov, emisií skleníkových plynov, alebo ukazovateľmi jej dopadu na biodiverzitu a obehové hospodárstva, alebo
  - k sociálnym cieľom (Social - sociálne aspekty), najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investície podporujúce sociálnu súdržnosť, sociálnu integráciu a pracovnoprávne vzťahy alebo investície do ľudského kapitálu alebo hospodársky či sociálne znevýhodnených komunít, za predpokladu, že tieto investície významne nepoškodzujú žiadny z uvedených cieľov a spoločností, do ktorých je investované,
  - dodržiavajú postupy dobrej správy a riadenia (Governance - riadenie), najmä ohľadom riadnych štruktúr riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania príslušných zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

  Informácie o udržateľnosti investície na všeobecnej úrovni možno získať podľa postoja investičnej spoločnosti k investovaniu (nariadenie SFDR), ktorá v priebehu investičného rozhodovania buď:
  - udržateľnosť neberie do úvahy (Neutrálna; článok 6) alebo
  - udržateľnosť podporuje, ale nie je jej hlavným cieľom (Doplnková; článok 8) alebo
  - udržateľnosť je jej hlavným cieľom (Hlavný cieľ; článok 9).

 • Neutrálna (článok 6)
  Udržateľné investície: 0,00 %
 • Preferencie udržateľnosti (EU taxonómia)

  EÚ taxonómia je regulácia, ktorá sa aktuálne zameriava na aspekty životného prostredia (environment). Obvykle je pohľad EÚ taxonómie vo vzťahu k udržateľnosti prísnejší než pohľad nariadenia SFDR. Aby bol investičný produkt považovaný za udržateľný podľa EÚ taxonómie, musí spĺňať dve základné podmienky:
  - Prispievať aspoň k jednému zo šiestich cieľov:
  - - Zmiernenie zmeny klímy
  - - Prechod na cirkulárnu ekonomiku
  - - Prevencia a obmedzovanie znečistenia
  - - Adaptácia na zmenu klímy
  - - Ochrana a obnova ekosystémov a biologickej rozmanitosti
  - - Ochrana a udržateľné využívanie vodných a morských zdrojov
  - Nespôsobovať významné škody v iných ohľadoch, a zároveň zabezpečovať dodržiavanie základných ľudských práv a pracovných štandardov.

 • Environmentálne udržateľné investície: 0,00 %
 • Zohľadnenie nepriaznivých dopadov (PAI)

  Hlavné nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informujú o konkrétnych oblastiach, v ktorých je daná investícia udržateľná. Faktormi udržateľnosti sú environmentálne, sociálne a zamestnanecké aspekty, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu.

 • Žiadne
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.