C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (14.10.2021) 132,0800 EUR
 • Ročné maximum
 • (7.9.2021) 135,1800 EUR
 • Ročné minimum
 • (2.11.2020) 108,1800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
 • Dátum založenia
 • 27.3.2003
 • Krajina registrácie
 • Nemecko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
  Absolútneho výnosu
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Distribučná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,77 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
  Ochrana
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,98 %
 • 1 mesiac
 • -1,37 %
 • 3 mesiace
 • 0,22 %
 • 6 mesiacov
 • 3,69 %
 • Od začiatku roku
 • 10,97 %
 • 1 rok
 • 16,24 %
 • 2 roky
 • 20,17 %
 • 3 roky
 • 25,89 %
 • 5 rokov
 • 27,27 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (27.3.2003)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 9,62 %
 • 3 roky
 • 7,98 %
 • 5 rokov
 • 4,94 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (27.3.2003)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.