Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)

 

Základná charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorov
 • ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDOV, otvorený podielový fond
 • predpokladaný výnos 7 % p.a.
 • investícia v EUR
 • minimálna výška investície: 50 000 EUR, resp. minimálne 4 000 EUR v kombinácii s ostatnými fondmi kvalifikovaných investorov (FKVI) Conseq
 • ISIN CZ0008476355
 • max. 5,00%
 • 0% resp. 50 % pri nedodržaní investičného horizontu 5 rokov
 • prvý obchodný deň - jún 2021
 • štandardné obchodné dni štvrťročne (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)*
* Objednávky je nutné zadať vždy do 15. dňa daného mesiaca, v ktorom je obchodný deň

Skupina Accolade

Accolade je jedným z najsilnejších českých investorov v segmente priemyselných nehnuteľností.
 
Vlastní niekoľko desiatok priemyselných parkov, ktoré spĺňajú moderné štandardy a nájomcom tak ponúkajú perfektné zázemie pre ich podnikanie.
 
Investičnou stratégiou skupiny je modernizácia a držanie priemyselných nehnuteľností za účelom ich dlhodobého prenájmu pre ľahkú výrobu, súvisiacu logistiku a stále sa rozširujúce odvetvie e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondov investuje predovšetkým do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND.
Investičnou stratégiou podkladového fondu je udržiavať hodnotu a dosiahnuť strednodobé až dlhodobé zhodnotenie kapitálu, s investíciami primárne do diverzifikovaného portfólia priemyselných nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a ďalších krajinách.

Ukazovatele podkladového fondu k 31. decembru 2021

 • Ročný výnos z uzatvorených zmlúv vo výške 60,3 mil. EUR (tj 1,56 mil. CZK)
 • Celková prenajatá plocha o výmere 1 165 582 m2
 • Celková hodnota portfólia vo výške 1,07 mld. EUR (tj 26,2 mld. CZK)
 • Viac ako 2 247 investorov a 77 spoľahlivých nájomcov

Prečo do fondu investovať

 • Transakčná jednoduchosť a transparentnosť – nákup prostredníctvom štandardnej zmluvy Classic Invest.
 • Možnosť investovať do aktíva, ku ktorému majú inak prístup len veľkí investori. Fond bude investovať do inštitucionálnej triedy Accolade Industrial Fund, ktorá je štandardne prístupná investorom od 740 000 EUR a má nižšiu management fee.
 • Férový manažérsky poplatok fondu a nízka celková nákladovosť fondu. Všetky odmeny obhospodarovateľa, inkasované skupinou Conseq za distribúciu podkladového fondu, budú „vrátené“ do fondu a budú tak predstavovať jeho výnos. Celkovú nákladovosť Accolade fondu fondov očakávame iba cca 0,2 % p.a. nad nákladmi podkladového fondu.
 • Poskytovanie služieb administrátora a dohľad Conseq nad hospodárením podkladového fondu.

Výhody priemyselných nehnuteľností

 • VYSOKÝ VÝNOS
  Dlhodobo finančne najefektívnejší typ nehnuteľných aktív z hľadiska výnosov z nájomného
 • BONITNÍ NÁJOMNÍCI
  Nájomcami sú veľmi bonitné spoločnosti, často medzinárodné korporácie, ktoré si prenajímajú priemyselné objekty najmä na logistické účely.
 • STABILNÉ CENY NÁJOMNÉHO
  Výška nájomného je dlhodobo stabilná či dokonca rastúca.
 • VYSOKÁ OBSADENOSŤ OBJEKTOV
  V Českej republike sa neobsadenosť priemyselných nehnuteľností pohybuje na veľmi nízkej úrovni a je spravidla nižšia ako neobsadenosť kancelárskych nehnuteľností.
 • DLHODOBÉ NÁJOMNÉ ZMLUVY
  Nájomné zmluvy sú uzatvárané na dlhší časový horizont, ktoré prenajímateľovi umožňujú reagovať na prípadný výpadok obsadeného priestoru s predstihom.
 • EKONOMICKÝ PRÍNOS
  Podporujú rast a vybavenosť českej ekonomiky, do ktorej privádzajú nových investorov a perspektívne spoločnosti zo zahraničia. Zvyšujú zamestnanosť v tuzemských pohraničných regiónoch a posilňujú tak ich ekonomiku.
 • ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ
  Nehnuteľnosti dosahujú moderné štandardy, zaisťujúce minimálne dopady na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov v bezprostrednom okolí.

Riziká investície

 • Riziko nenaplnenia projektovaného zhodnotenia podkladového fondu, predovšetkým s ohľadom na nepriaznivý vývoj:
  makroekonomického prostredia; situácie v priemyselnom odvetví alebo na nehnuteľnostnom trhu; situácie jednotlivých cieľových investícií.
 • Riziko inej výkonnosti fondu v porovnaní s podkladovým fondom.
  S ohľadom na vkladovú povinnosť po častiach podkladového fondu bude časť portfólia Accolade fond fondov v likvidných investičných inštrumentoch, čo spôsobí nesúlad jeho výkonnosti s podkladovým fondom Accolade Industrial Fund.
 • Riziko nemožnosti dodržania investičného horizontu zo strany investora a nutnosť ukončiť investíciu s vysokou výstupnou zrážkou.
  Prípadný odkup pred vypršaním investičného horizontu je zaťažený vysokou výstupnou zrážkou, v krajných prípadoch nie je možný vôbec.

Kontakt

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie o fonde Accolade Industrial fond fondov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese wm@conseq.cz alebo na telefónnom čísle +420 225 988 200.

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.3.2024) 1,2275 EUR
 • Ročné maximum
 • (30.6.2023) 1,2707 EUR
 • Ročné minimum
 • (31.12.2023) 1,2233 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Dátum založenia
 • 29.3.2021
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem fondu
 • 74 541 160,38 EUR
 • Najbližší obchodný deň
 • Frekvencia obchodných dní
 • 90

Výkonnosť fondu

 • Priemerná ročná výkonnosť
 • Kumulatívna výkonnosť
 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 0,34 %
 • 6 mesiacov
 • -2,41 %
 • Od začiatku roku
 • 0,34 %
 • 1 rok
 • -2,73 %
 • 2 roky
 • 3,27 % p.a.
 • 6,65 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (29.3.2021)

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Nehnuteľnosti
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Nehnuteľnosti
  FQI
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR
 • Investičný profil
 • Dynamický profil

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,79 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,95 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
 • Tolerancia rizika (SRI)
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Preferencie udržateľnosti (SFDR)

  Udržateľnou investíciou sa podľa nariadenia SFDR rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k:
  - environmentálnym cieľom (Environmental - životné prostredie), ako sú investície merané napríklad kľúčovými ukazovateľmi pre účinnosť zdrojov ohľadom využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, produkcia odpadov, emisií skleníkových plynov, alebo ukazovateľmi jej dopadu na biodiverzitu a obehové hospodárstva, alebo
  - k sociálnym cieľom (Social - sociálne aspekty), najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investície podporujúce sociálnu súdržnosť, sociálnu integráciu a pracovnoprávne vzťahy alebo investície do ľudského kapitálu alebo hospodársky či sociálne znevýhodnených komunít, za predpokladu, že tieto investície významne nepoškodzujú žiadny z uvedených cieľov a spoločností, do ktorých je investované,
  - dodržiavajú postupy dobrej správy a riadenia (Governance - riadenie), najmä ohľadom riadnych štruktúr riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania príslušných zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov.

  Informácie o udržateľnosti investície na všeobecnej úrovni možno získať podľa postoja investičnej spoločnosti k investovaniu (nariadenie SFDR), ktorá v priebehu investičného rozhodovania buď:
  - udržateľnosť neberie do úvahy (Neutrálna; článok 6) alebo
  - udržateľnosť podporuje, ale nie je jej hlavným cieľom (Doplnková; článok 8) alebo
  - udržateľnosť je jej hlavným cieľom (Hlavný cieľ; článok 9).

 • Neutrálna (článok 6)
  Udržateľné investície: 0,00 %
 • Preferencie udržateľnosti (EU taxonómia)

  EÚ taxonómia je regulácia, ktorá sa aktuálne zameriava na aspekty životného prostredia (environment). Obvykle je pohľad EÚ taxonómie vo vzťahu k udržateľnosti prísnejší než pohľad nariadenia SFDR. Aby bol investičný produkt považovaný za udržateľný podľa EÚ taxonómie, musí spĺňať dve základné podmienky:
  - Prispievať aspoň k jednému zo šiestich cieľov:
  - - Zmiernenie zmeny klímy
  - - Prechod na cirkulárnu ekonomiku
  - - Prevencia a obmedzovanie znečistenia
  - - Adaptácia na zmenu klímy
  - - Ochrana a obnova ekosystémov a biologickej rozmanitosti
  - - Ochrana a udržateľné využívanie vodných a morských zdrojov
  - Nespôsobovať významné škody v iných ohľadoch, a zároveň zabezpečovať dodržiavanie základných ľudských práv a pracovných štandardov.

 • Environmentálne udržateľné investície: 0,00 %
 • Zohľadnenie nepriaznivých dopadov (PAI)

  Hlavné nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti (PAI, Principal Adverse Indicators) informujú o konkrétnych oblastiach, v ktorých je daná investícia udržateľná. Faktormi udržateľnosti sú environmentálne, sociálne a zamestnanecké aspekty, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu.

 • Žiadne
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.