Accolade Industrial fond fondů, OPF (EUR)

 

Základná charakteristika fondu

 • fond kvalifikovaných investorov
 • ACCOLADE INDUSTRIAL FOND FONDOV, otvorený podielový fond
 • predpokladaný výnos 7 % p.a.
 • investícia v EUR
 • minimálna výška investície: 50 000 EUR, resp. minimálne 4 000 EUR v kombinácii s ostatnými fondmi kvalifikovaných investorov (FKVI) Conseq
 • ISIN CZ0008476355
 • max. 5,00%
 • 0% resp. 50 % pri nedodržaní investičného horizontu 5 rokov
 • prvý obchodný deň - jún 2021
 • štandardné obchodné dni štvrťročne (31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.)*
* Objednávky je nutné zadať vždy do 15. dňa daného mesiaca, v ktorom je obchodný deň

Skupina Accolade

Accolade je jedným z najsilnejších českých investorov v segmente priemyselných nehnuteľností.
 
Vlastní niekoľko desiatok priemyselných parkov, ktoré spĺňajú moderné štandardy a nájomcom tak ponúkajú perfektné zázemie pre ich podnikanie.
 
Investičnou stratégiou skupiny je modernizácia a držanie priemyselných nehnuteľností za účelom ich dlhodobého prenájmu pre ľahkú výrobu, súvisiacu logistiku a stále sa rozširujúce odvetvie e-commerce.

Podkladový fond Accolade industrial fund

Accolade fond fondov investuje predovšetkým do podkladového fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND.
Investičnou stratégiou podkladového fondu je udržiavať hodnotu a dosiahnuť strednodobé až dlhodobé zhodnotenie kapitálu, s investíciami primárne do diverzifikovaného portfólia priemyselných nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a ďalších krajinách.

Ukazovatele podkladového fondu k 31. decembru 2021

 • Ročný výnos z uzatvorených zmlúv vo výške 60,3 mil. EUR (tj 1,56 mil. CZK)
 • Celková prenajatá plocha o výmere 1 165 582 m2
 • Celková hodnota portfólia vo výške 1,07 mld. EUR (tj 26,2 mld. CZK)
 • Viac ako 2 247 investorov a 77 spoľahlivých nájomcov

Prečo do fondu investovať

 • Transakčná jednoduchosť a transparentnosť – nákup prostredníctvom štandardnej zmluvy Classic Invest.
 • Možnosť investovať do aktíva, ku ktorému majú inak prístup len veľkí investori. Fond bude investovať do inštitucionálnej triedy Accolade Industrial Fund, ktorá je štandardne prístupná investorom od 740 000 EUR a má nižšiu management fee.
 • Férový manažérsky poplatok fondu a nízka celková nákladovosť fondu. Všetky odmeny obhospodarovateľa, inkasované skupinou Conseq za distribúciu podkladového fondu, budú „vrátené“ do fondu a budú tak predstavovať jeho výnos. Celkovú nákladovosť Accolade fondu fondov očakávame iba cca 0,2 % p.a. nad nákladmi podkladového fondu.
 • Poskytovanie služieb administrátora a dohľad Conseq nad hospodárením podkladového fondu.

Výhody priemyselných nehnuteľností

 • VYSOKÝ VÝNOS
  Dlhodobo finančne najefektívnejší typ nehnuteľných aktív z hľadiska výnosov z nájomného
 • BONITNÍ NÁJOMNÍCI
  Nájomcami sú veľmi bonitné spoločnosti, často medzinárodné korporácie, ktoré si prenajímajú priemyselné objekty najmä na logistické účely.
 • STABILNÉ CENY NÁJOMNÉHO
  Výška nájomného je dlhodobo stabilná či dokonca rastúca.
 • VYSOKÁ OBSADENOSŤ OBJEKTOV
  V Českej republike sa neobsadenosť priemyselných nehnuteľností pohybuje na veľmi nízkej úrovni a je spravidla nižšia ako neobsadenosť kancelárskych nehnuteľností.
 • DLHODOBÉ NÁJOMNÉ ZMLUVY
  Nájomné zmluvy sú uzatvárané na dlhší časový horizont, ktoré prenajímateľovi umožňujú reagovať na prípadný výpadok obsadeného priestoru s predstihom.
 • EKONOMICKÝ PRÍNOS
  Podporujú rast a vybavenosť českej ekonomiky, do ktorej privádzajú nových investorov a perspektívne spoločnosti zo zahraničia. Zvyšujú zamestnanosť v tuzemských pohraničných regiónoch a posilňujú tak ich ekonomiku.
 • ZODPOVEDNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ
  Nehnuteľnosti dosahujú moderné štandardy, zaisťujúce minimálne dopady na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov v bezprostrednom okolí.

Riziká investície

 • Riziko nenaplnenia projektovaného zhodnotenia podkladového fondu, predovšetkým s ohľadom na nepriaznivý vývoj:
  makroekonomického prostredia; situácie v priemyselnom odvetví alebo na nehnuteľnostnom trhu; situácie jednotlivých cieľových investícií.
 • Riziko inej výkonnosti fondu v porovnaní s podkladovým fondom.
  S ohľadom na vkladovú povinnosť po častiach podkladového fondu bude časť portfólia Accolade fond fondov v likvidných investičných inštrumentoch, čo spôsobí nesúlad jeho výkonnosti s podkladovým fondom Accolade Industrial Fund.
 • Riziko nemožnosti dodržania investičného horizontu zo strany investora a nutnosť ukončiť investíciu s vysokou výstupnou zrážkou.
  Prípadný odkup pred vypršaním investičného horizontu je zaťažený vysokou výstupnou zrážkou, v krajných prípadoch nie je možný vôbec.

Kontakt

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie o fonde Accolade Industrial fond fondov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese wm@conseq.cz alebo na telefónnom čísle +420 225 988 200.

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.3.2023) 1,2952 EUR
 • Ročné maximum
 • (31.3.2023) 1,2952 EUR
 • Ročné minimum
 • (31.3.2022) 1,1709 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Dátum založenia
 • 29.3.2021
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 69 679 164,38 EUR

Výkonnosť fondu

 • Priemerná ročná výkonnosť
 • Kumulatívna výkonnosť
 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace
 • 2,15 %
 • 6 mesiacov
 • 4,97 %
 • Od začiatku roku
 • 2,15 %
 • 1 rok
 • 10,62 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (29.3.2021)

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Nehnuteľnosti
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Nehnuteľnosti
  FQI
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR
 • Investičný profil
 • Dynamický profil

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória

  Poplatkové kategórie Dynamické, Stredne rizikové, Konzervatívne a Krátkodobé sú špecifikované v sadzobníku. Investičné nástroje zaradené v Kompenzačnej poplatkovej kategórii nemajú aplikovaný vstupný poplatok, ale sú zaťažené vyššími priebežnými nákladmi.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 1,97 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,95 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno - bez záruky maximálnej možnej straty
 • Tolerancia rizika (SRRI)

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 7
 • Preferencia udržateľnosti (SFDR)
 • Neutrálna (článok 6)
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Pokročilý
 • Negatívny cieľový trh
 • Garancia bez strát
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Radi by sme vás informovali, že osobné údaje poskytnuté vo vyššie uvedenej podobe budú použité iba na odpoveď na túto korešpondenciu.


Toto je propagačné oznámenie. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.