Informácie o spracovaní osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcovia osobných údajov, ktorí poskytujú informácie uvedené v tomto dokumente, sú:

 • spoločnosť Conseq Investment Management a.s., IČO: 26442671, so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7153,
 • spoločnosť Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČO: 24837202, so sídlom Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 17126,
 • spoločnosť Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 27916430, so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 12020 a
 • spoločnosť QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11985

(jednotlivo ďalej tiež „spoločnosť“ alebo „správca“, spoločne ďalej len „skupina Conseq“).

 • telefón: +420 225 988 225
 • fax: +420 225 988 202

Na poverenca pre ochranu osobných údajov skupiny Conseq sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo elektronicky na adrese osobne_udaje@conseq.sk.

Vo vzťahu k osobným údajom zhromaždeným v súvislosti s uzatvorením zmlúv o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov a zmlúv o obhospodarovaní portfólia investičných nástrojov sú správcovia osobných údajov spoločnosti Conseq Investment Management a.s. a Conseq Funds investiční společnost, a.s. alebo QI investiční společnost, a.s. (v závislosti na tom, ktorá z týchto investičných spoločností je administrátorom fondu, ktorého podielové  listy alebo investičné akcie sú obsiahnuté v portfóliu podľa zmluvy).

Vo vzťahu k osobným údajom zhromaždeným v súvislosti s uzatvorením zmlúv o dôchodkovom pripoistení a zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení a súvisiacich zmlúv o poskytnutí garancie sú správcovia osobných údajov spoločnosti Conseq Investment Management a.s. a Conseq penzijní společnost, a.s.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosti zo skupiny Conseq spracovávajú osobné údaje za týmto účelom:

 • plnenie zmluvy, na základe ktorej poskytuje spoločnosť klientovi služby
 • plnenia právnych povinností uložených právnymi predpismi (napr. zákonom č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonom č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákonom č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákonom č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • marketingové a obchodné účely (napr. ponuka produktov a služieb, zasielanie obchodných informácií, pozvánky na kultúrne akcie)

Skupina Conseq spracováva osobné údaje svojich klientov a potenciálnych klientov v rozsahu, v akom boli poskytnuté pri uzatváraní zmluvy alebo pri jednaní o uzatvorení zmluvy, prípadne oznámené  klientom neskôr  v priebehu trvania zmluvného vzťahu, a ďalej v rozsahu, v akom sú evidované na účte klienta vedenom spoločnosťou pre klienta na základe zmluvy. Jedná sa hlavne o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či iná kontaktná adresa, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo a doba platnosti preukazu totožnosti, údaj o orgáne, ktorý preukaz totožnosti vydal, hodnota prostriedkov či investičných nástrojov na účte klienta vedenom spoločnosťou, rozmedzie ročnej výšky príjmu klienta, predmet činnosti klienta (zamestnanie, podnikanie), hodnota majetku klienta, záznamy telefonickej a písomnej komunikácie s klientom či potenciálnym klientom a záznamy z kamier umiestených v sídle skupiny Conseq.

V súvislosti so zmluvami o dôchodkovom pripoistení a zmluvami o doplnkovom dôchodkovom sporení Skupina Conseq ďalej spracováva osobne údaje klientom určených osôb, ktorým v prípade smrti klienta vznikne nárok na plnenie z týchto zmlúv. Osobné údaje týchto osôb sú spracovávané v rozsahu, v akom sú uvedené v zmluve, alebo neskôr oznámené Conseq penzijní společnosti, a.s.

Ak uzatvára v zastúpení klienta zmluvu so spoločnosťou zástupca klienta, spracováva skupina Conseq osobné údaje tohto zástupcu klienta, a to v rozsahu, v akom boli zástupcom klienta poskytnuté.

Skupina Conseq spracováva osobne údaje iných osôb než klientov za účelom marketingového oslovovania, v rozsahu, v akom jej boli týmito osobami poskytnuté, a v rozsahu, v akom takéto osoby udelili skupine Conseq súhlas so spracovaním osobných údajov. Jedná sa hlavne o tieto osobné údaje:  meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Skupina Conseq na svojich webových stránkach využíva súbory cookies. Prostredníctvom webových stránok sú ďalej zbierané informácie o IP adrese, type a nastavenia prehliadača, dátume a čase návštevy webových stránok a o aktivite návštevníka na webových stránkach, a to za účelom zlepšenia užívateľského prostredia webových stránok. Tieto údaje nie sú využívané k identifikácii návštevníkov webových stránok.

Skupina Conseq spracováva kópie preukazov totožnosti len v prípadoch, kedy jej to ukladajú právne predpisy (hlavne zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), alebo v prípadoch, kedy majiteľ preukazu totožnosti udelí s nadobudnutím a spracovaním kópie občianskeho preukazu  súhlas.

Skupina Conseq ďalej spracováva dynamický biometrický podpis klienta v prípade, že klient podpísal zmluvu dynamickým biometrickým podpisom.

Osobné údaje sú spracovávane manuálne a aj automatizovane pomocou prostriedkov výpočtovej techniky.

Oprávnené záujmy správcu

Skupina Conseq spracováva osobne údaje klientov aj za účelom priameho marketingu, a to z dôvodu svojho oprávneného záujmu na propagácii svojich produktov a služieb.

Skupina Conseq spracováva záznamy z kamier umiestených v hlavných komunikačných koridoroch v priestoroch sídla skupiny Conseq za účelom ochrany oprávnených záujmov skupiny Conseq, a to záujme na ochrane majetku a dát.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané zamestnanci skupiny Conseq, ktorých náplň práce zahŕňa činnosti vyžadujúce spracovanie osobných údajov.

Skupina Conseq môže poskytovať osobné údaje spracovateľom, napr. investičným sprostredkovateľom, pokiaľ ide o osobné údaje klientov, ktorých zmluvy daný investičný sprostredkovateľ spravuje, alebo spoločnostiam, ktoré vykonávajú pre spoločnosť na základe zmluvy činnosti vyžadujúce spracovanie osobných údajov (napr. zasielanie výpisov z investičných účtov).

Skupina Conseq môže ďalej v prípade potreby poskytnúť osobné údaje orgánom dohľadu (napr. Českej národnej banke), orgánom činným v trestnom konaní, alebo iným správnym orgánom, ak je to nutné pre splnenie povinností stanovených právnymi predpismi.

Doba spracovania osobných údajov

Skupina Conseq spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom, a ďalej po dobu, po ktorú je povinná osobné údaje uchovávať podľa právnych predpisov. Aj keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi spoločnosťou a potenciálnym klientom, uchováva skupina Conseq osobné údaje potenciálneho klienta po dobu, po ktorú je k tomu povinná podľa právnych predpisov.

Pokiaľ skupina Conseq spracováva osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, spracováva ich po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne po dobu do odvolania súhlasu.

Práva osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané

Osoba, ktorej údaje sú spracovávané niektorou zo spoločností skupiny Conseq, je ďalej v texte označená tiež ako „subjekt údajov“.

Subjekt údajov má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané za účelom oprávneného záujmu správcu. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, má subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov pre tento marketing, a správca ukončí spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

Subjekt údajov má právo požiadať skupinu Conseq o potvrdenie, či spracováva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Pokiaľ skupina Conseq osobné údaje subjektu údajov spracováva, má subjekt údajov právo na prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám o účele spracovania, kategóriách dotknutých  osobných údajov, príjemcoch osobných údajov, plánovanej dobe spracovania a o svojich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

Subjekt údajov má ďalej právo na výmaz osobných údajov, a to

 • pokiaľ už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané,
 • pokiaľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny dôvod k spracovaniu,
 • pokiaľ vznesie námietku proti spracovaniu, pre ktoré neexistujú žiadne prevažujúce právne dôvody spracovania,
 • pokiaľ boli osobné údaje spracované protiprávne,
 • pokiaľ je vymazanie nutné k splneniu právnej povinnosti alebo
 • pokiaľ boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu mladšiemu 13 rokov.

Subjekt údajov má ďalej právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, a to

 • pokiaľ popiera presnosť osobných údajov, na dobu potrebnú k overeniu presnosti osobných údajov,
 • pokiaľ je spracovanie protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia,
 • pokiaľ správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 • pokiaľ vzniesol námietku proti spracovaniu, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.

Subjekt údajov má ďalej právo na prenositeľnosť osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, čo znamená právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo postúpiť tieto údaje inému správcovi, resp. právo na to, aby tieto údaje boli postúpené priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky vykonateľné.

Ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, má subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nie je dotknutá.

Subjekt údajov má právo podať kedykoľvek sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz), pokiaľ sa domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov.

Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov skupine Conseq je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie neumožňuje skupine Conseq uzatvoriť s klientom zmluvu a poskytnúť mu požadovanú službu. Ak má klient záujem zmluvu so skupinou Conseq uzatvoriť, musí osobné údaje poskytnúť, pretože tak stanovujú právne predpisy.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 1. 6. 2018

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

Vaše súkromie berieme vážne a osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme iba v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.