Investície

S investíciami do podielových listov je spojených niekoľko typov poplatkov:

Vstupné poplatky sú stanovované percentuálnym podielom z investovanej čiastky, príp. pri pravidelných investíciach z čiastky plánovaných vkladov za celú dobu programu (v takom prípade je aplikovaná zvýhodnená sadzba vstupného poplatku), a sú strhnuté pri realizácíi investície. Sadzba poplatku je stanovená sadzobníkom pre každý produkt zvlášť a odvíjajú sa od výšky investovanej čiastky a typu fondu / portfólia.

Manažérské poplatky (odmena investičného manažéra za obhospodarovanie fondu / portfólia) sú stanovené percentuálnym podielom z priemerného ročného objemu investície a sú z hodnoty investície priebežne strhávané po ceú dobu jej trvania.

Ďalšie poplatky tvoria náklady tretích strán súvisiace s konkrétnou investícou, typicky poštovné, poplatok do garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi, poplatok za platbu v cudzej mene alebo za expresnú platbu.

Náklady spojené s poskytováním údajov z evidencie investičných nástrojov:

S pokytnutím údajov z evidencie investičných nástrojov oprávnenej osobe je v súlade s § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, a vyhláškou č. 212/2010 Sb., o spôsobe stanovenia výšky vynaložených vecných nákladov a spôsobe ich úhrady pri poskytování údajov centrálnym depozitárom a osobou, ktorá vedie samostatnú evidenciu investičných nástrojov, spojená úhrada vynaložených vecných nákladov vo výške stanovenej podľa platného a účinného sadzobníka úhrad nákladov centrálneho depozitára. Aktuálna výška úhrady činí 820,- Kč bez DPH (prepočítaná podľa aktuálneho kurzu do EUR) za poskytnutie údajov z evidencie k 1 osobe (vrátane negatívnej informácie, pokiaľ k osobe nie sú v evidencii vedené žiadne údaje).

Sadzobník produktov – zmluvy o obstaraní

Sadzobník produktu, ktorý už nie je možné uzavrieť – zmluva o obhospodarovanie

Tento sadzobník sa týka zmlúv OK Invest a 3D Invest uzatvorených najneskôr 31.12.2014. V súčasnosti produkt obhospodarovanie portfólií neponúkame.

Ďalšie sadzobníky

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.