Investície

S investíciami do podielových listov je spojených niekoľko typov poplatkov:

Vstupné poplatky sú stanovované percentuálnym podielom z investovanej čiastky, príp. pri pravidelných investíciach z čiastky plánovaných vkladov za celú dobu programu (v takom prípade je aplikovaná zvýhodnená sadzba vstupného poplatku), a sú strhnuté pri realizácíi investície. Sadzba poplatku je stanovená sadzobníkom pre každý produkt zvlášť a odvíjajú sa od výšky investovanej čiastky a typu fondu / portfólia.

Manažérské poplatky (odmena investičného manažéra za obhospodarovanie fondu / portfólia) sú stanovené percentuálnym podielom z priemerného ročného objemu investície a sú z hodnoty investície priebežne strhávané po ceú dobu jej trvania.

Ďalšie poplatky tvoria náklady tretích strán súvisiace s konkrétnou investícou, typicky poštovné, poplatok do garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi, poplatok za platbu v cudzej mene alebo za expresnú platbu.

Náklady spojené s poskytováním údajov z evidencie investičných nástrojov:

S pokytnutím údajov z evidencie investičných nástrojov oprávnenej osobe je v súlade s § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, a vyhláškou č. 212/2010 Sb., o spôsobe stanovenia výšky vynaložených vecných nákladov a spôsobe ich úhrady pri poskytování údajov centrálnym depozitárom a osobou, ktorá vedie samostatnú evidenciu investičných nástrojov, spojená úhrada vynaložených vecných nákladov vo výške stanovenej podľa platného a účinného sadzobníka úhrad nákladov centrálneho depozitára. Aktuálna výška úhrady činí 820,- Kč bez DPH (prepočítaná podľa aktuálneho kurzu do EUR) za poskytnutie údajov z evidencie k 1 osobe (vrátane negatívnej informácie, pokiaľ k osobe nie sú v evidencii vedené žiadne údaje).

Sadzobník platný od 1. 9. 2017 - verze Saz-CCI-SK-1709

V prípade nesúladu Sadzobníka so sadzbami vstupných poplatkov definovanými Prospektami Fondov sa použijú sadzby podľa Sadzobníka.

JEDNORAZOVÉ VKLADY - ŠTANDARDNÉ SADZBY
Investičné nástroje Hrubá čiastka Jednorazového pokynu alebo Trvalého pokynu s nepredplateným vstupným poplatkom
do 14 999 EUR 15 000 až 39 999 EUR 40 000 EUR a viac
Dynamické 5,00 % 4,10 % 3,10 %
Stredne rizikové 4,00 % 3,35 % 2,55 %
Konzervatívne 2,50 % 2,05 % 1,55 %
Krátkodobé 0,50 % 0,40 % 0,30 %

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditné, zmiešané dynamické a nástroje fondov kvalifikovaných investorov
Stredne rizikové - typicky nástroje zmiešané vyvážené, flexibilné, chránené a s cieľovým dátumom, ďalej nástroje nehnuteľnostné a alternatívne
Konzervatívne – typicky nástroje dlhopisové a zmiešané konzervatívne
Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investícií a peňažného trhu

 

PRAVIDELNÉ VKLADY - PREDPLATENÉ ZVÝHODNENÉ SADZBY

Plánovaná cieľová doba (počet rokov)

Hrubá mesačná čiastka k investovaniu
Menšia ako 200 EUR 200 až 599 EUR 600 EUR a viac
Dynamické Investičné nástroje
2 až 9 4,60 % 4,35 % 4,10 %
10 až 19 4,10 % 3,85 % 3,60 %
20 a viac 3,60 % 3,35 % 3,10 %
Stredne rizikové Investičné nástroje
2 až 9 3,70 % 3,50 % 3,30 %
10 až 19 3,30 % 3,10 % 2,90 %
20 a viac 2,90 % 2,65 % 2,45 %
Konzervativne Investičné nástroje
2 až 9 2,30 % 2,20 % 2,05 %
10 až 19 2,05 % 1,95 % 1,80 %
20 a viac 1,80 % 1,70 % 1,55 %
Krátkodobé Investičné nástroje
2 až 9 0,45 % 0,43 % 0,40 %
10 až 19 0,40 % 0,38 % 0,35 %
20 a viac 0,35 % 0,33 % 0,30 %

Predplatený vstupný poplatok je nevratný. Nevyužitie Cieľovej čiastky (predčasným ukončením Zmluvy či neuhradením dojednaných vkladov) môže mať za následok, že variant predplateného poplatku môže byť vzhľadom ku skutočne uhradeným vkladom relatívne nákladnejší. Predplatený vstupný poplatok možno predplatiť z Cieľovej čiastky zodpovedajúcou súčtu pravidelných vkladov po dobu max. 35 rokov, najdlhšie však do 70 rokov veku Klienta.

 

POPLATKY ZA OBSTARANIE PREDAJA
Jednorazový pokyn k predaju 0,00 EUR
Trvalý pokyn k predaju 0,00 EUR

V prípade Investičných nástrojov, ktoré majú definovaný dátum splatnosti, teda najmä zaistené fondy, dlhopisy, štruktúrované dlhopisy či certifikáty, môže byť pri predaji pred splatnosťou účtovaný poplatok za predaj, a to až do výšky 5 % z objemu predaja. Konkrétna výška poplatku je súčasťou emisných podmienok daného Investičného nástroja, ktoré má Klient k dispozícii v sídle Obchodníka alebo na jeho internetových stránkach.

 

NÁKLADY A OSTATNÉ POPLATKY
Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu odoslané s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku 0,00 EUR
Potvrdenie obchodov a výpis o stave Investičného účtu odoslané s využitím poskytovateľa poštových služieb 1,00 EUR

S poskytnutím investičnej služby môžu byť spojené ďalšie náklady (napr. náklady zahraničného platobného styku), ktoré môžu byť preúčtované Klientovi. Za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, nie sú Klientovi účtované ďalšie dodatočné náklady, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v Sadzobníku.

 

Minimálne objemy Nákupov, Predajov a minimálna plánovaná cieľová doba Trvalého pokynu

JEDNORAZOVÉ POKYNY
Prvý Jednorazový pokyn k nákupu 400 EUR / ISIN
Nasledujúci Jednorazový pokyn k nákupu 20 EUR / ISIN
Jednorazový pokyn k predaju 40 EUR / ISIN
Zostatok po Predaji 400 EUR / ISIN
TRVALÉ POKYNY (PRAVIDELNÉ INVESTÍCIE ČI VÝBERY)
Trvalý pokyn k nákupu

20 EUR mesačne / ISIN

40 EUR štvrťročne / ISIN

Minimálna plánovaná cieľová doba Trvalého pokynu 2 roky
Trvalý pokyn k predaju 20 EUR mesačne / ISIN

Další sadzobníky

3D Invest - Sadzobník pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia (Saz-C3D-SK-OBH-1801)

Sadzobník pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia je tu: Sadzobník platný od 1. 1. 2018 (Saz-C3D-SK-OBH-1801). Tento sadzobník sa týka zmlúv OK Invest a 3D Invest uzatvorených najneskôr 31.12.2014. U týchto zmlúv od roku 2018 klient opäť hradí manažérsky poplatok za obhospodarovanie portfólia, ale zároveň inkasuje vrátku v ekvivalentnej výške časti manažérskeho poplatku podkladových aktív. V súčasnosti produkt obhospodarovanie portfólií neponúkame.
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.