Informácie zákazníkom

Právne predpisy ukladajú spoločnosti Conseq Investment Managament, a.s., povinnosť informovať zákazníkov vrátane potenciálnych o svojej osobe, o investičných službách, ktoré poskytuje, o kategorizácii zákazníkov, o podmienkach zmluvy o poskytovaní investičných služieb, o finančných nástrojoch (finančné nástroje ďalej len ako „investičné nástroje“), ktorých sa má investičná služba týkať, a stratégiách pre investovanie, o ochrane majetku zákazníkov, o prevodných miestach a o všetkých nákladoch a súvisiacich úplatách.
Ďalej uvedené informácie (ďalej len „Informácie zákazníkom“) sú každému zákazníkovi poskytované pred uzavretím zmluvy, resp. pred poskytnutím investičnej služby. Zákazníkom, ktorí k tomu dali výslovný súhlas, sú Informácie zákazníkom, ktoré nie sú určené osobne zákazníkovi, poskytované prostredníctvom internetových stránok. O ich adrese (www.conseq.sk) je zákazník informovaný elektronicky.

Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.