Oznámenie o zmene Obchodných podmienok, Sadzobníka a Informacií zákazníkom (uverejnené 31.1.2018)

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 3. 1. 2018 došlo k legislatívnym zmenám vyplývajúcim zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65 / EÚ (tzv. MiFID II), predovšetkým k novele českého zákona č. 256/2014 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu (ďalej len "ZPKT").

  Oznámenie o zmene Obchodných podmienok, Sadzobníka a Informacií zákazníkom (uverejnené 31.1.2018) Najmä z dôvodu legislatívnych zmien sme boli nútení pristúpiť k zmene obchodných podmienok a sadzobníka k zmluve o obhospodarovaní typového portfólia investičných nástrojov a k zmluve o obstáraní nákupu a predaja investičných nástrojov. Ďalej dochádza aj k zmene dokumentu "Informácie zákazníkom", ktorý obsahuje dôležité informácie pre zákazníkov.

  Nové Obchodné podmienky a Sadzobník budú účinné od 15. 3. 2018. Nové Informácie zákazníkom sú relevantné od ich uverejnenia na našich internetových stránkach.

  Najzásadnejšie zmeny

  1/ Zmena frekvencie zasielania výpisov o stave investičných nástrojov a peňažných prostriedkov na Vašom investičnom účte na aspoň štvrťročnej báze

  Zmenu frekvencie zasielania výpisov nám ukladá spomínaná novela ZPKT. V tomto ohľade si dovoľujeme výrazne odporučiť prechod na elektronické odovzdávanie výpisov, pokiaľ ho ešte nemáte. Výpisy môžete pohodlne získavať prostredníctvom webového portálu Môj Conseq na www.conseq.sk/mojconseq.

  2/ Nové znenie pravidel pre vykonávanie pokynov vrátane vysvetlenia pojmu obchodný systém

  Aby sme mohli aj naďalej vykonávať Vaše pokyny týkajúce sa obchodov s investičnými nástrojmi na Váš účet, musíme disponovať Vašim súhlasom s novým znením pravidiel na vykonávanie pokynov a s vykonávaním pokynov mimo obchodný systém. Nové znenie pravidiel pre vykonávanie pokynov vrátane vysvetlenia pojmu obchodný systém je uvedené v článku VI. Informácie zákazníkom.

  3/ Zavedenie vracania tzv. "Stimulov" do portfólia klienta a s tým spojená úprava sadzby manažérskeho poplatku (týka sa len zmlúv o obhospodarovaní portfólia)

  Aj túto úpravu prináša novela ZPKT. S účinnosťou od 1. štvrťroku 2018 bude Váš výpis obsahovať dve nové položky - poplatok za obhospodarovanie portfólia a vrátku inkasovaných stimulov (t.j. Poplatkov, ktoré naša spoločnosť ako investičný manažér Vášho investičného portfólia inkasuje od emitentov investičných nástrojov zaradených do portfólia). Sadzby manažérskych poplatkov sú stanovené tak, aby bol tento poplatok kompenzovaný vrátenými stimulmi. Nedochádza tak k žiadnej zmene v celkovej nákladovosti Vášho investičného programu.

  PROČO PREJSŤ NA ELEKTRONICKÉ VÝPISY PRÁVE TERAZ?

  Sú zadarmo. Pri 4 výpisoch za rok podľa novej legislatívy sa jedná o ročnú úsporu 4,- EUR v porovnaní so zasielaním výpisov v listinnej podobe poštou. 

  Sú bezpečne uložené a kedykoľvek k dispozícii. O uložení nového výpisu ste vždy informovaný emailovou správou. Navyše, portál Môj Conseq okrem výpisov prináša aj denne aktualizované informácie o Vašom investičnom účte.

  Nové znenie Obchodných podmienok, Sadzebníka a Informácií zákazníkom

  Informácie zákazníkom

  Sadzobníky, v ktorých boli vykonané zmeny platné od 15. 3. 2018

  Aktuálne znenie obchodných podmienok a sadzobníkov, ktoré budú platné od 15. 3. 2018 pre klientov, ktorí mali doposiaľ platnú staršiu verziu obchodných podmienok či sadzobníka