DENNÁ GLOSA - Globálna akciová valuácia mierne poklesla, napriek tomu je na vyššej úrovni ako v roku 2000

    • Denná glosa

Valuačná premenná Z-Score je definovaná ako aktuálna hodnota zvoleného valuačného indikátora mínus priemer a tento rozdiel je potom vydelený smerodajnou odchýlkou. Moja globálna akciová valuácia Z-Score je pritom definovaná ako priemerné Z-Score za štyri základné valuačné indikátory - P/E, P/B, P/S a EV/EBITDA.

DENNÁ GLOSA - Globálna akciová valuácia mierne poklesla, napriek tomu je na vyššej úrovni ako v roku 2000

V priebehu prvého štvrťroka dosiahlo valuačné Z-Score nový historický rekord na úrovni 2,6. To znamenalo, že sa v priemere globálnej akciovej valuácie nachádzali 2,6 smerodajné odchýlky nad dlhodobým historickým priemerom od roku 1995. Zároveň sa jednalo o novej historické maximum, ktoré prekonalo tiež predchádzajúci rekord z roku 2000.

Vzhľadom k veľmi úspešnej výsledkovej sezóne za prvý štvrťrok došlo k podstatnému rastu korporátnych fundamentov ako tržby a zisky. Vďaka tomu menovatele valuačných ukazovateľov vzrástli, čím zároveň došlo k poklesu valuačných indikátorov (akciové indexy v posledných týždňoch napospol nerastú ani neklesajú, ale pohybujú sa skôr do strany). Vo výsledku pokleslo tiež moje globálne valuačné Z-Score na hodnotu 2,3. Stále sa však jedná o enormne vysokú hodnotu, pretože predchádzajúci rekord z roku 2000 bol 2,1 a pred začiatkom globálnej finančnej krízy v roku 2007 sa Z-Score pohybovalo len okolo hodnoty 0,5.

Domnievam sa preto, že aktuálna hodnota Z-Score 2,3 stále indikuje výraznú predraženosť pôvodných systémov globálnych akciových trhov. Najmä z tohto dôvodu máme v rámci našich investičných portfólií globálnu akciovú zložku voči benchmarkom, čiže porovnávacím indexom, podváženú, aktuálne na úrovni -50% medzi neutrálnou a minimálnou alokáciou.

Viac ako kedykoľvek predtým je preto v dnešnej dobe potrebné aplikovať aktívny investičný prístup. To znamená preferovať atraktívne ocenené regióny a naopak sa vyhýbať predraženým regiónom. V rámci našej globálnej akciovej alokácie momentálne silne preferujeme strednú Európu a rozvíjajúcu sa Áziu, a naopak silne podvažujeme akcie v USA, ktoré momentálne považujeme za extrémne predražené (index S&P 500 - P/S 3,1 a EV/EBITDA 18,2).

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›